Juridische kennisgeving

Auteursrechten en beperking op gebruik van materiaal (niet-commercieel gebruik)

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle tekst- of grafisch materiaal dat u kopieert, afdrukt of downloadt van deze website is alleen aan u in licentie gegeven door Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagostics en/of haar filialen voor uw persoonlijke, niet-commerciële thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen copyrights, handelsmerken of andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen verwijdert

Beoogd gebruik

Deze website kan landspecifieke subsites bevatten met informatie die specifiek bedoeld is voor het betreffende land. Wanneer u naar een landspecifieke subsite gaat, wees u bewust dat u gaat naar een subsite die bedoeld is voor gebruik in het betreffende land

Beperking van aansprakelijkheid

Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics doet er alles aan wat redelijkerwijs verwacht mag worden om precieze, volledige en actuele informatie op deze website te vermelden, maar Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics geeft geen garanties en doet geen voorstellingen met betrekking tot de precisie, volledigheid of frequentie waarmee de website wordt bijgewerkt.

Alle gebruikers stemmen ermee in dat zij deze website op eigen risico gebruiken en dat Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics noch enige partij betrokken bij het maken of afleveren van deze website aansprakelijk is voor schade van enigerlei soort, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle speciale, directe of indirecte, incidentele of vervolgschade of schadevergoedingen (zelfs als Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics van de mogelijkheid tot zulke schade op de hoogte is gesteld) voortvloeiend uit toegang tot of het gebruik van informatie vermeld op deze website, of uit fouten of weglatingen, drukfouten, verouderde informatie, technische onnauwkeurigheden, onjuiste prijzen, typefouten of andere fouten voorkomend op deze website. Deze beperking omvat schade aan uw computerapparatuur, ook als deze geïnfecteerd raakt door virussen.

Vrijwaring

Alle informatie en verwante materialen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Deze website en alle informatie en verwante materialen die de website bevat, worden ‘als zodanig’ geleverd.” Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics doet geen voorstellingen en biedt geen garanties aangaande de volledigheid, precisie, bijgewerktheid, adequaatheid, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze website of de informatie of materialen die de website bevat. Door deze website te gebruiken aanvaardt u het risico dat de informatie en materialen op deze website mogelijk onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn of wellicht niet voldoen aan uw behoeften en vereisten.

Thermo Fisher Scientific, wijst specifiek alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk met betrekking tot deze website en de erin opgenomen informatie, afbeeldingen en materialen.

Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen bevatten naar, of kan toegankelijk zijn via koppelingen op, andere wereldwijde websites. Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van andere websites waaraan deze website kan zijn gekoppeld of vanwaar deze website toegankelijk is. Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics doet geen voorstellingen aangaande de inhoud van andere websites die u mogelijk via deze website raadpleegt.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken die voorkomen op deze website en worden aangegeven met een handelsmerksymbool („®”, „TM”) of die een typografische vormgeving hebben die anders is dan de omringende tekst, zijn handelsmerken die eigendom zijn van, of die in licentie gegeven zijn door Thermo Fisher Scientific, divisie ImmunoDiagnostics haar filialen of haar dochterondernemingen.

Ondanks deze vrijwaring zijn alle andere op deze website vermelde namen en merken de handelsnamen, handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaren.


Hoe waarschijnlijk is het dat u deze inhoud aan anderen aanbeveelt?

Beoordeel deze inhoud

Maak uw keuze
Dank voor uw reactie

Geinteresseerd in onze Allergie/Autoimmuniteit Educatie?

Ja, ik ontvang graag:

Met het indienen van dit formulier, gaat u ermee akkoord dat Thermo Fisher Scientific uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Informatie over toestemming.

We willen u ook laten weten dat we samenwerken met de Veeva Systems Inc. gesyndiceerde Open Data database om ervoor te zorgen dat de contactgegevens altijd up-to-date zijn. Dit betekent dat abonnees van deze database toegang hebben tot uw professionele contactgegevens (naam, functienaam, naam en adres van de instelling) en als een gebruiker een wijziging van deze algemene openbare informatie meldt, wordt deze met iedereen door de database gedeeld. Alle relevante servers van Veeva Systems Inc. bevinden zich binnen de Europese Unie.
Als u vragen of opmerkingen over de privacy hebt of als u uw rechten als gegevenssubject wilt uitoefenen zoals beschreven in ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via dataprivacy@thermofisher.com

Uw gegevens zijn succesvol ingediend.